FB

Regulamin - dystans 112,99 km


Triathlon Szczecin – dystans 112,99km
 
1. Cel:
o Promocja Miasta Szczecin
o Popularyzacja triathlonu
o Promocja sportu i aktywnego stylu życia
 
2. Organizatorzy i współorganizatorzy:
o Endu Sport Sp. z o.o. Sp. k.
o Endu Events Sp. z o.o.
o Miasto Szczecin
 
3. Termin, dystans, trasa
o Zawody odbędą się w dniu 9 lipca 2017 r., start zawodów: godz. 8:00
o Miejsce startu znajduje się nad Bulwarem Piastowskim w Szczecinie
o Meta zlokalizowana jest na Nabrzeżu Wieleckim, pod Wałami Chrobrego
o I część zawodów: pływanie 1900m (Rzeka Odra, 2 pętle, spodziewana temperatura wody 18-19 st. C, limit czasu ukończenia pływania 90min)
o II część zawodów: rower 90km (4 pętle wiodące Drogą Krajową nr10). Trasa płaska. Pomiar czasu- STS Timing.pl, KASK OBOWIĄZKOWY. Na całej trasie droga zamknięta dla ruchu drogowego. Zawody w konwencji zakazu draftingu. Dozwolone są wszystkie typy rowerów. Limit czasu ukończenia pływania i jazdy rowerem – 5h.
o III część zawodów: bieg 21,099km (4 pętle). Nawierzchnia: Ścieżka pieszo-rowerowa, kostka brukowa i kamienna oraz asfalt. Oznaczenie długości trasy co 1km, pomiar czasu-STS Timing.pl
o Limit czasu ukończenia zawodów 8h.
 
4. Opłaty startowe:
o Do 30.11.2016 - 200 zł
o Do 31.01.2017 – 250 zł
o Do 31.03.2017 – 350 zł
o Do 15.06.2017 – 500 zł
o dotyczy przypadku, kiedy limit liczby zawodników nie zostanie osiągnięty.
Możliwość wykupienia pamiątkowej koszulki technicznej w cenie 29zł – płatne wraz z opłatą startową.
Po 15 czerwca istnieje możliwość dokonania opłaty startowej w biurze zawodów gotówkowo w wysokości opłaty obowiązującej do 15 czerwca, bez gwarancji otrzymania pełnego pakietu startowego i medalu na mecie.
Konto, na które należy dokonywać wpłat: Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej każdy zawodnik otrzymuje indywidualny link do płatności.
o Nie ma możliwości zapłacenia za innego zawodnika z użyciem podanego podczas rejestracji linku do płatności.
o Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego opłaceniu wpisowego zawodnik będzie umieszczony na liście startowej.
W przypadku rezygnacji z zawodów, po dokonaniu wpłaty - wpisowe nie podlega zwrotowi. 
 
Istnieje możliwość przepisania pakietu na inną imprezę cyklu bez zwrotu przez organizatora różnicy w kwocie wpisowego, pod warunkiem dostępności miejsc i poinformowania organizatora o tym na 30 dni przed terminem zawodów, z których zawodnik chce zrezygnować poprzez wysłanie maila na adres events@endusport.pl
 
Istnieje możliwość przepisania pakietu na kolejny rok zawodów, bez zwrotu przez organizatora ewentualnej różnicy w kwocie wpisowego, pod warunkiem ich organizacji przez organizatora, dostępności miejsc, a także poinformowania o tym organizatora na 30 dni przed terminem zawodów z których zawodnik chce zrezygnować poprzez wysłanie maila na adres events@endusport.pl
 
W sytuacji przepisania pakietu na inną imprezę lub kolejny rok zawodów, gdzie wpisowe będzie wyższe od dotychczasowego, zawodnik zobowiązany jest dopłacić ewentualną różnicę wynikającą z wpisowego wpłaconego na kwotę wpisowego ustaloną na przepisywaną imprezę lub kolejny rok.
 
Każdy zawodnik ma możliwość zakupu tzw. ubezpieczenia od rezygnacji z uczestnictwa w imprezach sportowych za pośrednictwem naszego Partnera TU EUROPA S.A. wchodząc na poniższy link http://tueuropa.pl/ubezpieczenie-nnw-sport.htm
 
5. Klasyfikacje:
o Klasyfikacja generalna mężczyzn
o Klasyfikacja generalna kobiet
o Klasyfikacje wiekowe kobiet i mężczyzn: 18-29; 30-39; 40-49; 50-59; 60-69; 70+
 
6. Nagrody:
o Zawodnicy, którzy zajmą miejsca 1-3 w klasyfikacji generalnej lub w kategorii wiekowej mężczyzn lub kobiet otrzymują statuetki.
o Każdy finalista zawodów otrzymuje na mecie pamiątkowy medal
o Odbiór nagród może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród.
o Osoby nagrodzone w klasyfikacji generalnej nie są nagrodzone w ramach kategorii wiekowej – nagroda jest cedowana na kolejną osobę w danej kategorii wiekowej
 
7. Warunki uczestnictwa:
o Prawo startu w zawodach posiadają osoby, które w dniu 9.07.2017r. będą miały ukończone 18 lat i okażą podczas weryfikacji dokument stwierdzający tożsamość, opłacą opłatę startową oraz podpiszą oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych i starcie w zawodach na własną odpowiedzialność
o Zawodnicy dokonujący zgłoszenia do udziału w imprezie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej imprezy potwierdzają znajomość regulaminu i akceptują go oraz wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz imienia i nazwiska na materiałach promocyjnych i reklamowych Organizatora w ramach promocji imprezy Triathlon Szczecin. Wyrażają również zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zawodów, w tym na wysyłanie pod wskazany adres email informacji odnośnie imprezy i materiałów promocyjnych Organizatora.
 
8. Zgłoszenia, Lista startowa
o Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej www.triathlonszczecin.pl i opłaceniu wpisowego zawodnik będzie umieszczony na liście startowej. O terminie zgłoszenia decyduje data dokonania wpłaty wpisowego, przez którą rozumie się datę wpływu kwoty wpisowego na rachunek bankowy Organizatora. Wszelkie koszty wpłaty wpisowego pokrywa osoba wpłacająca.
o Obowiązuje limit liczby uczestników - 200 osób.
 
9. Wyniki
o Oficjalne wyniki będą zamieszczone na oficjalnej stronie internetowej organizatora www.triathlonszczecin.pl
 
10. Uwagi końcowe
o Ostateczne zamknięcie listy startowej nastąpi w dniu 8.07.2017. o godz. 20.00

Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia, zmiany trasy, zmiany godziny startu, przerwania lub odwołania Zawodów z uwagi na zaistnienie siły wyższej. Przez siłę wyższą należy rozumieć każde zdarzenie o charakterze zewnętrznym, nagłym któremu nie można zapobiec, w szczególności: trudne warunki atmosferyczne, klęski żywiołowe, stan wyjątkowy, wojnę, akty terroru, strajki, stan wody w zbiorniku wodnym niepozwalający na kąpiele, nowe akty prawne lub decyzje władz administracyjnych uniemożliwiające Organizatorowi przeprowadzenie zawodów. W przypadku wystąpienia zdarzeń o których mowa w zdaniu poprzedzającym, które nie wynikają z winy Organizatora, Uczestnikom nie będzie przysługiwał zwrot wpisowego ani żadnych kosztów poniesionych przez zawodnika, a związanych ze startem w w/w zawodach.

 Organizator ma prawo do nie przyjęcia rejestracji danej osoby bez podania powodu

 Uczestnik nie przestrzegający niniejszego regulaminu może zostać zdyskwalifikowany

Użytkowanie wszelkich narzędzi komunikacji jak telefony komórkowe, krótkofalówki, radio itp. Oraz odtwarzaczy muzycznych jest zakazane.

 Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do zachowania odstępów w odległości minimum 10 metrów pomiędzy jadącymi rowerzystami

 Pod karą dyskwalifikacji - na całej trasie rowerowej obowiązuje zawodników posiadanie zapiętego kasku rowerowego, a na trasie pływackiej zawodnik zobowiązany jest startować w czepku przekazanym w pakiecie startowym. Podczas trasy kolarskiej zawodnik zobowiązany jest umieścić numer startowy z tyłu ciała ponad pośladkami, pod siodełkiem roweru oraz na  kasku rowerowym; podczas biegu – z przodu, na wysokości pasa.

 Numer startowy musi być widoczny przez cały czas trwania zawodów za wyjątkiem etapu pływackiego i nie może być modyfikowany przez zawodnika.

 W przypadku awarii roweru w trakcie przejazdu należy usunąć się wraz nim na pobocze drogi w ten sposób, aby nie zakłócić przebiegu wyścigu

 Na mecie znajdować się będzie strefa zawodnika, w której dostępne będą napoje i jedzenie dla zawodników.

 Udział w Pasta Party dla zawodników jest bezpłatny. Wstęp na odprawę techniczną oraz pasta party możliwy jest za okazaniem opaski zawodnika otrzymanej w biurze zawodów podczas weryfikacji.

 Organizator posiada ubezpieczenie OC imprezy. Zawodnicy mają możliwość ubezpieczenia się od NNW we własnym zakresie.

 Ubezpieczenie NNW dla zawodników jest dostępne pod linkiem naszego Partnera TU Europa -http://tueuropa.pl/ubezpieczenie-nnw-sport.htm

 W czasie trwania zawodów organizator zapewnia opiekę medyczną. Decyzje personelu medycznego, dotyczące kontynuowania zawodów są ostateczne, a zawodnik zobowiązany jest się do nich zastosować.

 Zawody przeprowadzone będą wg przepisów Polskiego Związku Triathlonu,  regulaminu cyklu Tri Touri oraz niniejszego regulaminu.

 Wszystkie sprawy sporne powstałe podczas rozgrywania zawodów, rozpatrywać będzie komisja sędziowska.

 Uczestnik ma prawo do zgłoszenia protestu do 2 godzin od dyskwalifikacji bądź ukończenia zawodów przy jednoczesnej opłacie kaucji w wysokości 100zł. Po uznaniu protestu za zasadny przez sędziego głównego zawodów kaucja zostanie zwrócona

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt oraz inne rzeczy zawodników pozostawione bez nadzoru na terenie zawodówbądź przez nich zagubione.

 W przypadku kradzieży bądź uszkodzenia sprzętu każdy zawodnik zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu przedstawicielowi Organizatora oraz policji. Zgłoszenie takie musi mieć miejsce do momentu odebrania sprzętu i opuszczenia strefy zmian przez zawodnika.

Uczestnik imprezy zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania poleceń i zarządzeń Organizatora oraz ewentualnych służb odpowiedzialnych za ochronę i bezpieczeństwo podczas trwania imprezy.

Uczestnik imprezy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez niego na terenie, gdzie odbywa się impreza w stosunku do innych jej uczestników jak i za szkody wyrządzone w mieniu Organizatora bądź mieniu znajdującym się pod zarządem Organizatora.

 Organizator ma prawo wykluczyć zawodnika ze startu w zawodach jeżeli jego zachowanie stwarzałoby zagrożenie dla innych uczestników zawodów bądź zakłócałoby prawidłowy przebieg zawodów.

 Na miejscu zawodów zabrania się wnoszenia lub spożywania jakichkolwiek środków odurzających, nielegalnych substancji, alkoholu czy substancji mogących zwiększyć wydolność zawodnika pod karą dyskwalifikacji.

 Interpretacja regulaminu należy do organizatora.

 Organizator ma prawo dokonywania zmian w Regulaminie pod warunkiem poinformowania zawodników o tych zmianach w formie pisemnej lub podczas odprawy technicznej przed startem zawodów.

 Prośbę o wystawienie faktury na uiszczoną opłatę startową należy kierować pod adresem mailowym events@endusport.plw ciągu 14 dni od dnia uiszczenia opłaty wraz z podaniem wszelkich danych niezbędnych do jej wystawienia.

 Odbiór pakietu przez osobę trzecią jest możliwy wyłącznie po przedstawieniu oświadczenia dostępnego do pobrania na stronie challenge-poznan.pl.

 Odbiór pakietów startowych jest możliwy wyłącznie w trakcie godzin otwarcia biura zawodów.

 Biuro rzeczy znalezionych funkcjonuje do 30 dni po zakończeniu zawodów. Rzeczy znalezione są wysyłane na koszt zawodnika.

Rowerzyści poruszają się z zachowaniem zasad Ustawy Prawo o ruchu Drogowym
Na całej trasie rowerowej zawodników obowiązuje kask rowerowy
W przypadku awarii roweru w trakcie przejazdu należy usunąć się wraz z nim na pobocze drogi w ten sposób, aby nie zakłócić przebiegu wyścigu